Šiaurės, Baltijos valstybių ir JAV atstovai tarėsi kaip sustiprinti transatlantinį ryšį – Silvija Travel Tips

Washington, D.C. USA

Gruodžio 13 dieną Vašingtone Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos direktorė Asta Skaisgirytė aptarė transatlantinio bendradarbiavimo bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimą. Ji dalyvavo Sustiprintos partnerystės Šiaurės Europoje iniciatyvos (angl. Enhanced Partnership in Northern Europe, e-PINE) užsienio reikalų ministerijų politikos direktorių susitikime ir Baltijos ir Šiaurės Europos valstybių bei JAV gynybos politikos dialoge.

JAV bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) atstovai aptarė transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos, Baltijos regiono energetinės nepriklausomybės perspektyvas ir svarbiausius bendrus ateities projektus, hibridines grėsmes ir kovos su dezinformacijos sklaida reikšmę, taip pat ir santykių su Rusija, ES Rytų kaimynystės, kovos su terorizmu klausimus.

„JAV yra Lietuvos strateginis partneris, siekiame plėsti JAV bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos valstybėmis, stiprinant transatlantinį ryšį, kuris yra esminis indėlis į mūsų regiono saugumą“, – pasakė politikos direktorė, pabrėždama transatlantinio Šiaurės, Baltijos šalių ir JAV įvairiapusiško bendradarbiavimo svarbą.

Susitikimuose taip pat buvo aptarta tvirtos ir nuoseklios politikos santykiuose su Rusija svarba, pabrėžiant transatlantinės koordinacijos reikšmę, išlaikant sankcijas ir poveikio priemones. Sutarta, jog svarbu ir toliau reikalauti, kad Rusija laikytųsi sutartų tarptautinių taisyklių ir principų. Politikos direktorė A. Skaisgirytė pabrėžė, kad demokratinės valstybės turi nuosekliai stiprinti paramą demokratiškai nusitekusiai Rusijos pilietinei visuomenei.

E-PINE – tai JAV bei Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) bendradarbiavimo mechanizmas, oficialiai paskelbtas Vašingtone 2003 metais. Šia iniciatyva siekiama įtvirtinti saugumo ir stabilumo zoną regione bei panaudoti Šiaurės ir Baltijos valstybių patirtį kaimyninių regionų vystymuisi.

Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com

On 13 December 2017  in Washington, D.C., the Political Director of the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania Asta Skaisgirytė discussed strengthening transatlantic cooperation, international and regional security. She participated in the Political Directors’ Meeting of Foreign Ministries in the framework of the Enhanced Partnership in Northern Europe (e-PINE), as well as the Baltic-Nordic-U.S. defence policy dialogue.

Representatives of the United States of America, Nordic and Baltic countries (NB8) discussed prospects of transatlantic cooperation and security policy, the Baltic region’s energy independence and key joint projects for the future, hybrid threats and the fight against the dissemination of disinformation, as well as relations with Russia, the Eastern Neighbourhood, and the fight against terrorism.

“The U.S. is Lithuania’s strategic partner, so we seek to expand the U.S. cooperation with the Nordic and Baltic countries, when strengthening the transatlantic link that is a key contribution to our region’s security,” said the Political Director, who emphasized the importance of the versatile Nordic-Baltic-U.S. cooperation.

The interlocutors also discussed the importance of a strong and coherent policy in relations with Russia, laying emphasis on the significance of transatlantic coordination and maintaining sanctions, as well as restrictive measures. They agreed that it was important to continue to insist that Russia should adhere to the agreed international rules and principles. The Political Director Skaisgirytė also said that democratic countries should consistently strengthen their support for Russian democracy and civil society.

E-PINE is a mechanism of cooperation among the U.S., Nordic and Baltic countries (NB8). It was officially initiated in Washington, D.C., in 2003.

Silvija Travel Tips  www.silvijatraveltips.com